Kirjaudu sisään

Sisällysluettelo

 1. Tiedote osallistujalle koskien Turun yliopiston Ravitsemus ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n kuluttajaraatia
 2. Tiedote osallistujalle koskien Turun yliopiston Ravitsemus ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n kuluttajaraatia – in English
 3. Tiedote osallistujalle koskien Turun yliopiston Ravitsemus ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n koulutetun aistinvaraisen arvioinnin raatia
 4. Tiedote osallistujalle koskien Turun yliopiston Ravitsemus ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n koulutetun aistinvaraisen arvioinnin raatia – in English

Tiedote osallistujalle koskien Turun yliopiston Ravitsemus ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n kuluttajaraatia

Olet osallistumassa Turun yliopiston ja/tai Aistila Oy:n järjestämiin kuluttajatutkimuksiin. Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksissa.

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto ja Aistila Oy

2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä

Yhteystietoja käytetään kuluttajatutkimuksien rekrytointiin. Yhteystietoja käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen tulevista ja meneillään olevista kuluttajatutkimuksista sekä tutkimuksiin osallistumiseen ja palkkioiden toimittamiseen. Rekisterissä oleminen ja viestien/kutsujen vastaanottaminen ei velvoita henkilöä osallistumaan vaan antaa siihen mahdollisuuden.

3. Yhteystiedot

Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus
Turun yliopisto
Postiosoite: 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Medisiina C2, 2. krs, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku
E-mail: nufo-aisti@utu.fi

Aistila Oy
Osoite: Medisiina C2. 2. krs, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku
E-mail: info@aistila.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.

5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn

Nimetyt Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen tutkijat ja Aistila Oy:n henkilöstö.

6. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity henkilö itse ilmoittaa haluavansa poistua rekisteristä. Ilmoituksen vastaanotettuaan rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot viikon kuluessa. Mikäli henkilö ei ole viiteen vuoteen osallistunut tutkimukseen tai vastannut kyselyyn, tarkastellaan tietojen poistamista.

7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperusteen nojalla:

 • ☒ rekisteröidyn suostumus;
 • ☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi;
 • ☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;
 • ☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • ☐ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:
 • ☐ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;
 • ☐ tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;
 • ☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet

Käsiteltäviä tietoja ovat henkilön yhteystiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite), taustatiedot (syntymävuosi, sukupuoli, asuinpaikkakunta, noudattaako erityisruokavaliota ja tieto noudattamastaan erityisruokavaliosta tai allergiasta), osallistumismahdollisuus aistilaboratoriossa ja/tai verkkokyselyinä, osallistuuko varainkeruuseen ja varainkeruun kohde, viimeisin tutkimusosallistumisajankohta, viimeisin tutkimuskyselyn täyttämisajankohta sekä osallistumisaktiivisuus. Henkilötiedot kerätään kyselylomakkeella Compusense järjestelmällä.

Lisäksi käsittelemme rekisteröidyn erillisiin tutkimuksiin Compusense järjestelmällä antamia vastauksia pseudonymisoituina. Pseudonymisoidusta aineistosta tutkittavaa ei voi tunnistaa ilman erillään säilytettäviä tunnisteita. Rekisteröidyn sähköpostiosoite voidaan yhdistää tutkimuksissa kerättyihin vastauksiin, mutta rekisterin tietosisältöä ei käytetä tutkimusten raportoinnissa. Tutkimusvastauksia ei tallenneta rekisteriin.

9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)

Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä.

10. Henkilötietojen keräämisen lähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyn itse täyttäessä ilmoittautumislomake.

11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa siirtää seuraaville vastaanottajille Turun yliopiston/Aistila Oy:n ulkopuolelle:

Tutkimusvastauksia voidaan luovuttaa asiakkaille tai yhteistyökumppaneille anonymisoituina. Sähköpostitieto voidaan luovuttaa kaupalliselle yhteistyökumppanille osallistumispalkkioiden toimittamista varten.

12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään seuraaviin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Kanada

Siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle toteutetaan seuraavalla tavalla:

 1. ☒ Siirtäminen kohdistuu maahan, jonka tietoturvan tason EU:n komissio on määritellyt riittäväksi.
 2. ☐ Siirto toteutetaan käyttämällä EU:n komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses; SCC).
 3. ☐ Muu peruste:

13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet

Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.

Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia:

 1. ☒ Aineisto on salassa pidettävää.
 2. ☐ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet:
 3. ☒ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely:
  järjestelmään on pääsy vain rekisterin ylläpitäjän nimeämillä henkilöillä, kirjautumiseen käytetään henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa sekä kaksivaiheista tunnistautumista
 4. ☐ Muu:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

 1. ☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
 2. ☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot. Perustelut:

14. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja saada tarkistaa itseäsi koskevat tiedot. Voit pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntöä koskevissa asioissa ota yhteyttä sähköpostitse Turun yliopistoon osoitteeseen nufo-aisti@utu.fi tai Aistila Oy:öön osoitteeseen info@aistila.fi.

15. Oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Tiedote osallistujalle koskien Turun yliopiston Ravitsemus ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n kuluttajaraatia – in English

Information about University of Turku’s Nutrition and Food Research Center’s and Aistila Oy’s Consumer Panel

You are about to participate in University of Turku’s and/or Aistila Oy’s consumer research. This privacy policy describes how your personal data is going to be processed in the research studies.

1. Data controllers

University of Turku and Aistila Oy

2. Description of the research studies and processing of personal data

Contact information is used to recruit people in consumer studies. Contact information is used to send e-mails about on-going and future consumer studies and to participate in studies and to send rewards. Being in the Consumer Panel Register and receiving e-mails/invitations doesn’t require you to participate in any studies but provides an opportunity to do so.

3. Contact information

Nutrition and Food Research Center
University of Turku
Postal address: FI-20014 University of Turku
Visiting address: Medisiina C2, 2nd floor, Kiinamyllynkatu 10, FI-20520 Turku
E-mail: nufo-aisti@utu.fi

Aistila Oy
Address: Medisiina C2, 2nd floor, Kiinamyllynkatu 10, FI-20520 Turku
E-mail: info@aistila.fi

4. Contact information of the Data Protection Officer

The e-mail address of University of Turku’s Data Protection Officer: dpo@utu.fi.

5. Persons who participate in the processing of the personal data

Named staff members of University of Turku’s Nutrition and Food Research Center and the staff members of Aistila Oy.

6. Duration of processing

Personal data is stored in the register until the Data Subject requests to be removed from the register. Once the request has been received, the Data Controller deletes the personal data within one week’s time. If a person has not participated in studies or answered questionnaires in five years, his/her data might be deleted.

7. Legal bases for processing personal data

Personal data is processed based on the following legal bases, mentioned in the GDPR article 6(1):

 1. ☒ data subject’s consent;
 2. ☐ performance of a contract;
 3. ☐ compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
 4. ☐ protection of vital interests of the data subject;
 5. ☐ a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller:
 6. ☐ scientific or historical research in the public interest, or compilation of statistics;
 7. ☐ archiving of research materials or cultural heritage materials;
 8. ☐ purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party.

8. Personal data included in the research data and preventive measures

The data to be processed includes person’s contact information (first and last name, e-mail address), background information (year of birth, gender, place of residence, information about following a special diet and which diet is in question, possible allergies), possibility to participate in the sensory evaluation laboratory and/or online (questionnaires), participation in fundraising and the subject of fundraising, the latest date of participation in a study, the latest date of filling out a study questionnaire and participation activity. Personal data is collected with a questionnaire hosted in Compusense system.

Additionally, the answers given by the Data Subject for separate studies in Compusense are processed pseudonymized. From the pseudonymized data, the Data Subject cannot be identified without identifiers that are stored separately. The e-mail address of the Data Subject can be connected to the answers collected in the studies, but the content of the register is not used in the study reports. The study answers are not stored in the register.

9. Special categories of personal data (sensitive categories of personal data)

No special categories of personal data are processed in the study.

10. Sources of personal data

Personal data is collected when Data Subject fills out a registration form.

11. Transferring personal data and sharing it to third parties

If necessary, personal data can be transferred to the following recipients outside the University of Turku or Aistila Oy:

Study answers can be transferred to clients or partners in anonymized format. E-mail address information can be transferred to a commercial partner for delivering participation rewards.

12. Transferring personal data out of the EU or EEA

Personal data is transferred to the following countries outside the European Union or the European Economic Area:

Canada

Transferring personal data out of the EU or EEA takes place as follows:

 1. ☒ Personal data is transferred to a country which data security level has been determined as sufficient by the European Commission.
 2. ☐ Personal data is transferred using the standard contractual clauses (SCC) approved by the European Commission.
 3. ☐ Other basis:

13. Automated decision-making and preventive measures

Processed personal information is not subject to automated decision-making.

The following preventive measures are applied to personal data:

 1. ☒ The material is confidential.
 2. ☐ Preventive measures applied to written material:
 3. ☒ Processing of personal data in IT systems:
  only persons named by the Data Controller have access to the system, the system is accessed with a personal identifier and a password and two-face authentication
 4. ☐ Other:

Processing of direct identifiers:

 1. ☒ Direct identifiers are deleted in the analysis phase.
 2. ☐ The analyzed data includes direct identifiers:
  Justification:

14. Your rights as Data Subject and exceptions to these rights

You have the right to request from the Data Controller access to your personal data and to revise them. You also have the right to rectification, right to erasure, right to restriction of processing and the right to object.

In case of revision request, please contact University of Turku at nufo-aisti@utu.fi or Aistila Oy at info@aistila.fi.

Right to make a complaint

You have the right to make a complaint to the Data Protection Ombudsman if you think that your personal data has been processed against applicable privacy legislation.

Contact information of the Data Protection Ombudsman:

Office of the Data Protection Ombudsman
Visiting address: Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki
Postal address: P.O. Box 800, FI-00531 Helsinki
Switchboard: +358 29 566 6700
E-mail (registry): tietosuoja(at)om.fi

Tiedote osallistujalle koskien Turun yliopiston Ravitsemus ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n koulutetun aistinvaraisen arvioinnin raatia

Olet osallistumassa Turun yliopiston ja/tai Aistila Oy:n järjestämiin koulutetun aistinvaraisen arvioinnin raadin tutkimuksiin. Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksissa.

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto ja Aistila Oy

2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä

Yhteystietoja käytetään Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n koulutetun raadin rekrytointiin, sähköpostiviesteillä tutkimuskäynneille kutsumiseen, ilmoittautumiseen ja tutkimuksiin kirjautumiseen. Rekisterissä oleminen ja viestien/kutsujen vastaanottaminen ei velvoita henkilöä osallistumaan vaan antaa siihen mahdollisuuden.

3. Yhteystiedot

Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus
Turun yliopisto
Postiosoite: 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Medisiina C2, 2. krs, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku
E-mail: nufo-aisti@utu.fi

Aistila Oy
Osoite: Medisiina C2. 2. krs, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku
E-mail: info@aistila.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.

5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn

Nimetyt Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen tutkijat ja Aistila Oy:n henkilöstö.

6. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity henkilö itse ilmoittaa haluavansa poistua rekisteristä. Ilmoituksen vastaanotettuaan rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot viikon kuluessa. Mikäli henkilö ei ole viiteen vuoteen osallistunut tutkimukseen tai vastannut kyselyyn, tarkastellaan tietojen poistamista.

7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperusteen nojalla:

 1. ☒ rekisteröidyn suostumus;
 2. ☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi;
 3. ☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;
 4. ☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 5. ☐ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:
 6. ☐ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;
 7. ☐ tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;
 8. ☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet

Käsiteltäviä tietoja ovat henkilön yhteystiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite), taustatiedot (syntymävuosi, sukupuoli, asuinpaikkakunta, allergiat, erityisruokavaliotiedot), aistien testausajankohdat, tieto tutkimuksista, joihin on ilmoittautunut ja/tai osallistunut, mahdolliset osallistumisajankohdat, viimeisin tutkimukseen osallistumisajankohta, viimeisin ilmoittautumiskyselyyn vastaamisajankohta sekä osallistumisaktiivisuus. Henkilötiedot kerätään kyselylomakkeella Compusense järjestelmällä.

Lisäksi käsittelemme rekisteröidyn erillisiin tutkimuksiin Compusense järjestelmällä antamia vastauksia. Rekisteröidyn nimitiedot voidaan yhdistää tutkimuksissa kerättyihin vastauksiin, mutta rekisterin tietosisältöä ei käytetä tutkimusten raportoinnissa. Tutkimusvastauksia ei tallenneta rekisteriin.

9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)

Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä.

10.Henkilötietojen keräämisen lähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyn itse täyttäessä ilmoittautumislomakkeella sekä tutkimuslomakkeilla.

11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa siirtää seuraaville vastaanottajille Turun yliopiston/Aistila Oy:n ulkopuolelle:

Tutkimusvastauksia voidaan luovuttaa asiakkaille tai yhteistyökumppaneille anonymisoituina.

12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään seuraaviin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Kanada (Compusense järjestelmä)

Siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle toteutetaan seuraavalla tavalla:

 1. ☒ Siirtäminen kohdistuu maahan, jonka tietoturvan tason EU:n komissio on määritellyt riittäväksi.
 2. ☐ Siirto toteutetaan käyttämällä EU:n komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses; SCC).
 3. ☐ Muu peruste:

13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet

Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.

Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia:

 1. ☒ Aineisto on salassa pidettävää.
 2. ☐ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet:
 3. ☒ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely:
  järjestelmään on pääsy vain rekisterin ylläpitäjän nimeämillä henkilöillä, kirjautumiseen käytetään henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa ja kaksivaiheista tunnistautumista
 4. ☐ Muu:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

 1. ☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
 2. ☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.
  Perustelut:

14. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja saada tarkistaa itseäsi koskevat tiedot. Voit pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntöä koskevissa asioissa ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen nufo-aisti@utu.fi tai info@aistila.fi.

Oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Tiedote osallistujalle koskien Turun yliopiston Ravitsemus ja ruokatutkimuskeskuksen ja Aistila Oy:n koulutetun aistinvaraisen arvioinnin raatia – in English

Information about University of Turku’s Nutrition and Food Research Center’s and Aistila Oy’s Trained Sensory Evaluation Panel

You are about to participate in research studies of the Trained Sensory Evaluation Panel organized by the University of Turku and/or Aistila Oy. This privacy policy describes how your personal data is going to be processed in the research studies.

1. Data controllers

University of Turku and Aistila Oy

2. Description of the research studies and processing of personal data

Contact information is used to recruit University of Turku’s and Aistila Oy’s trained panel members, to invite them to study visits, to sign up for and to sign in to research studies. Being in the Trained Panel Register and receiving e-mails/invitations doesn’t require the person to participate in any studies but provides an opportunity to do so.

3. Contact information

Nutrition and Food Research Center
University of Turku
Postal address: FI-20014 University of Turku
Visiting address: Medisiina C2, 2nd floor, Kiinamyllynkatu 10, FI-20520 Turku
E-mail: nufo-aisti@utu.fi

Aistila Oy
Address: Medisiina C2, 2nd floor, Kiinamyllynkatu 10, FI-20520 Turku
E-mail: info@aistila.fi

4. Contact information of the Data Protection Officer

The e-mail address of University of Turku’s Data Protection Officer: dpo@utu.fi.

5. Persons who participate in the processing of personal data

Named staff members of University of Turku’s Nutrition and Food Research Center and the staff members of Aistila Oy.

6. Duration of processing

Personal data is stored in the register until the Data Subject requests to be removed from the register. Once the request has been received, the Data Controller deletes the personal data within one week’s time. If a person has not participated in studies or answered questionnaires in five years, his/her data might be deleted.

7. Legal bases for processing personal data

Personal data is processed based on the following legal bases, mentioned in the GDPR article 6(1):

 1. ☒ data subject’s consent;
 2. ☐ performance of a contract;
 3. ☐ compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
 4. ☐ protection of vital interests of the data subject;
 5. ☐ a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller:
 6. ☐ scientific or historical research in the public interest, or compilation of statistics;
 7. ☐ archiving of research materials or cultural heritage materials;
 8. ☐ purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party.

8. Personal data included in the research data and preventive measures

The data to be processed includes person’s contact information (first and last name, e-mail address), background information (year of birth, gender, place of residence, allergies, information about special diet), when person’s senses have been tested, information about the studies which the person has signed up for and/or participated in, possible participation dates, the latest date of participation in a study, the latest date of filling out a registration form, and participation activity. Personal data is collected with a questionnaire hosted in Compusense system.

Additionally, the answers given by the Data Subject for separate studies in Compusense are processed. The name information of the Data Subject can be connected to the answers collected in the studies, but the content of the register is not used in the study reports. The study answers are not stored in the register.

9. Special categories of personal data (sensitive categories of personal data)

No special categories of personal data are processed in the study.

10. Sources of personal data

Personal data is collected when Data Subject fills out a registration form or a study questionnaire.

11. Transferring personal data and sharing it to third parties

If necessary, personal data can be transferred to the following recipients outside the University of Turku or Aistila Oy:

Study answers can be transferred to clients or partners in anonymized format.

12. Transferring personal data out of the EU or EEA

Personal data is transferred to the following countries outside the European Union or the European Economic Area:

Canada (Compusense system)

Transferring personal data out of the EU or EEA takes place as follows:

 1. ☒ Personal data is transferred to a country which data security level has been determined as sufficient by the European Commission.
 2. ☐ Personal data is transferred using the standard contractual clauses (SCC) approved by the European Commission.
 3. ☐ Other basis:

13. Automated decision-making and preventive measures

Processed personal data is not subject to automated decision-making.

The following preventive measures are applied to personal data:

 1. ☒ The material is confidential.
 2. ☐ Preventive measures applied to written material:
 3. ☒ Processing of personal data in IT systems:
  only persons named by the Data Controller have access to the system, the system is accessed with a personal identifier and a password and two-face authentication
 4. ☐ Other:

Processing of direct identifiers:

 1. ☒ Direct identifiers are deleted in the analysis phase.
 2. ☐ The analyzed data contains direct identifiers:
  Justification:

14. Your rights as Data Subject and exceptions to these rights

You have the right to request from the Data Controller access to your personal data and to revise them. You also have the right to rectification, right to erasure, right to restriction of processing and the right to object.

In case of revision request, please contact University of Turku at nufo-aisti@utu.fi or Aistila Oy at info@aistila.fi.

Right to make a complaint

You have the right to make a complaint to the Data Protection Ombudsman if you think that your personal data has been processed against applicable privacy legislation.

Contact information of the Data Protection Ombudsman:

Office of the Data Protection Ombudsman
Visiting address: Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki
Postal address: P.O. Box 800, FI-00531 Helsinki
Switchboard: +358 29 566 6700
E-mail (registry): tietosuoja(at)om.fi